Members

Ângelo Moura - MIEIC/FEUP
Daniel Pereira - MIEIC/FEUP
Diogo Barroso - MIEIC/FEUP
Filipe Coelho - MIEIC/FEUP
Gonçalo Moreno - MIEIC/FEUP
Joana Ferreira
João Maia - MIEIC/FEUP
João Marinheiro - MIEIC/FEUP
João Neto - MIEIC/FEUP
José Carlos - MIEIC/FEUP
José Semedo - MIEIC/FEUP
Liliana Santos
Luís Cleto - MIEIC/FEUP
Luís Magalhães - MIEIC/FEUP
Miguel Mendes - MIEIC/FEUP
Pedro Amaro - MIEIC/FEUP
Renato Campos - MIEIC/FEUP
Teresa Matos - MIEIC/FEUP
Vasco Pereira - MIEIC/FEUP

Supervisors

Prof. António Augusto de Sousa - DEI/FEUP
Prof. António Coelho - DEI/FEUP
Prof. Rui Rodrigues - DEI/FEUP

Former Members

Abel Maio - MIEIC/FEUP
Diogo Costa - MIEIC/FEUP
Diogo Santos - MIEIC/FEUP
Duarte Duarte - MIEIC/FEUP
Fernando Moreira - MIEIC/FEUP, Microsoft Student Partner
Filipe Carvalho - MIEIC/FEUP
Gonçalo Silva - MIEIC/FEUP
João Correia - MIEIC/FEUP
João Tapio Leppanen - MIEIC/FEUP
José Coelho - MIEIC/FEUP
José Paulo - MIEIC/FEUP
José Pedro Neves - MIEEC/FEUP
Luís Cleto - MIEIC/FEUP
Mafalda Barata - MM/FEUP
Mariana Owen - MM/FEUP
Mário Freitas - MIEIC/FEUP
Mónica Freitas - MIEIC/FEUP
Miguel Marques - MIEIC/FEUP
Pedro Fernandes - MIEIC/FEUP
Pedro Meleiro - MIEIC/FEUP
Pedro Oliveira - MIEIC/FEUP
Ricardo Teixeira - MIEIC/FEUP
Ruben Cordeiro - MIEIC/FEUP
Sara Paiva - MIEIC/FEUP
Telmo Couto - MIEIC/FEUP
Tomé Duarte - MIEIC/FEUP
Vítor Mineiro - MIEIC/FEUP

Founder Members

Diogo Pinto Coelho - MIEIC/FEUP
Fábio Oliveira - MIEIC/FEUP
Felipe Ávila da Costa - MIEIC/FEUP
Marco Silva - MIEIC/FEUP
Nelson Oliveira - MIEIC/FEUP
Susana Vilaça - MIEIC/FEUP
Tiago Fernandes - ProDEI/FEUP